?

Log in

No account? Create an account
March 8th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 8th, 2016

Біла Церква [Mar. 8th, 2016|01:33 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

На перші весняні вихідні після 9-річної перерви побував у Білій Церкві. Останній візит туди був не з дуже приємного приводу: повертаючись з весільної подорожі в поїзді в мене схопив апендицит, мене висадили в Білій Церкві і прооперували. Місто - одне з найстаріших в Україні, його у 1032 році під назвою Юр'їв заснував київський князь Ярослав Мудрий. В місті збереглося багато старовинних архітектурних пам'яток: костел, декілька старовинних церков, зимовий палац Браницьких, торгові ряди, 3 синагоги, багато дореволюційної забудови. Але найцікавіші пам'ятки все ж такі природні: неповторний дендропарк "Олександрія" та високі скелясті береги річки Рось.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link12 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 8th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]