?

Log in

No account? Create an account
June 27th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 27th, 2016

Лентваріс. Палац Тишкевичів [Jun. 27th, 2016|10:38 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

У Вільнюсі я бував декілька разів, але чудовий неоготичний палац Тишкевичів у південно-західному передмісті литовської столиці вперше побачив лише в червні 2016 року. Містечко Лентваріс розташовано в 18 кілометрах від Вільнюса в Тракайському повіті. Вперше згадується наприкінці XVI століття. У ХІХ столітті був власністю роду Тишкевичів, якому Лентваріс і завдячує появі в ньому величного неординарного замку-палацу.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | June 27th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]