?

Log in

No account? Create an account
July 20th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 20th, 2016

Мазовецько-поморський уікенд [Jul. 20th, 2016|09:17 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

На минулі вихідні випадково випала нагода в чергове відвідати Польщу. Не був там вже 4 роки. За цей час польські прикордонники стали ще більш злішими, а поїзди польських залізниць як запізнюватися, так і запізнюються. Але не будемо про погане. Попри все, Жеч Посполита залишається однією з моїх найулюбленіних країн. Завжди відчуваю себе там так, як вдома. А різноманітна архітектура країни дає фори будь-яким західноєвропейським шедеврам. На цей раз відвідав міста, в яких раніше не був: Варшаву і Торунь.


Варшава - Торунь - ВілянувCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | July 20th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]