?

Log in

No account? Create an account
July 28th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 28th, 2016

Тимків [Jul. 28th, 2016|07:07 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Село Тимків поблизу Отрокова наприкінці 18 - початку 19 століття належало до Миньковецької держави графа Ігнація Сцибор Мархоцького. За легендою село виникло на місці поселення Райгород, яке існувало тут ще у 12 столітті і було знищено ордами хана Батия. Всіх мешканців Райгорода порубали і перерізали, але одному із людей, на ім'я Тимко, вдалось втекти. Тимко прорубав галявину і побудував собі хату. Він нього, начебто і пішла назва поселення.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | July 28th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]