?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 24th, 2016

Митки [Oct. 24th, 2016|06:33 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

В декількох кілометрах на південь від Бару є село Митки. Тут розташований цікавий неготичний палац адмірала російського морського флоту Миколи Чихачова. Романтичний палац стилізований під середньовічні готичні замки Англії. Щоб знайти його, треба з основної дороги повернули ліворуч біля ставка і проїхати вузької дорогою через здичавілий парк.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 24th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]