?

Log in

No account? Create an account
November 8th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 8th, 2016

Плугів [Nov. 8th, 2016|11:29 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На трасі Львів - Тернопіль між Золочевим і Зборовим лежить село Плугів, що лежить серед пагорбів Вороняків і Гологорів. Неподалік від австрійського залізничного тунелю дуже гармонійно розташувалася типово галицька трибанна дерев'яна церква св. Параскеви, зведена у 1715 році.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 8th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]