?

Log in

No account? Create an account
November 11th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 11th, 2016

Сасів [Nov. 11th, 2016|05:04 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Приблизно посередині між Золочевим і Підгірцями лежить старовинне містечко Сасів, засноване руським воєводою Іваном Даниловичем на початку XVII століття. Назва Сасів походить від надпису на родинному гербі Даниловича «SAS». В колишньому містечку, а сьогодні - селі, збереглося декілька пам'яток: неоготичний костел, дерев'яна церква, залишки старої забудови.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 11th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]