?

Log in

No account? Create an account
November 14th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 14th, 2016

Бріг [Nov. 14th, 2016|11:21 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Місто Бріг знаходиться в Пенінських Альпах в долині річки Рона неподалік від Церматту на висоті 681 метр. Назва "Бріг" походить від кельтського "briga", що означає "пагорб, городище". З XIII століття Бріг знаходився під владою єпископа Сьона, а з XVI століття Бриг стає головним регіональним центром верхнього Вале. Найвідоміша пам'ятка міста - замок Штокальпер, збудований в італійському стилі у 1678 році місцевим торгівельником.

Читати і дивитися даліCollapse )

Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | November 14th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]