?

Log in

No account? Create an account
December 2nd, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 2nd, 2016

Баку [Dec. 2nd, 2016|11:08 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Баку вразив з перших секунд. Він показався мені найдосконалішою столицею з усіх, які я бачив. Ретельно відреставровано не лише Старе місто, по всьому Баку мені не вдалося знайти жодної обшарпаної будівлі. Середньовічне і сучасне тут дуже гармонійно поєднуються. Вилизане ідеально чисте середмістя з блискучою бруківкою просто закохає і себе, на хайтекові новобудови не лише не викликають відрази,як в більшості столиць, а навпаки доповнюють велич азербайджанської столиці.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 2nd, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]