?

Log in

No account? Create an account
December 10th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 10th, 2016

Абьяне [Dec. 10th, 2016|11:10 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Абьяне - старовинне гірське поселення в Ірані в приблизно в 90 кілометрах на південь від Кашану. Село розташовано серед гір в оазисі в на висоті 2100 метрів. Усі будинки села зроблені з червоної глини і розташовані ярусами, відокремленими вузькими вуличками, проходами і сходинками. У цьому плані Абьяне помітно виділяється на тлі більшості міст і селищ Ірану.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 10th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]