?

Log in

No account? Create an account
December 11th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 11th, 2016

Ісфахан: палац Чехель Cотун [Dec. 11th, 2016|11:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В самому центрі Ісфахана неподалік від площі Імама в центрі тінистого персидського саду розташований палац Чехель Сотун ("палац сорока колон"). Палац був побудований шахом Аббасом II в 1647 році як резиденція для відпочинку. У палаці шах приймав іноземних послів і дипломатів, влаштовував урочисті прийоми. Чехель Cотун особливо славиться своїми фресками - всередині палацу їх безліч. Малюнки зображують повсякденний побут палацового життя, мисливські сценки і великі битви, в яких брав участь шах.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 11th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]