?

Log in

No account? Create an account
December 13th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 13th, 2016

Ісфахан: мечеть Імама [Dec. 13th, 2016|08:03 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Південний бік площі Імама в Ісфахані займає мечеть Імама - найвища споруда міста, будівництво якої почато у 1611 році і закінчено у 1641-му. Фасади та інтер'єри мечеті оформлені мозаїкою, орнаментами і химерної арабською в'яззю, виконаної придворним художником Аббаса I - Резою Аббасі. Після ісламської революції 1979 року, яка повалила останнього шаха, мечеть, яка раніше називалася Шахською, була перейменована в мечеть Імама в честь імама Хомейні — засновника Ісламської Республіки Іран.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 13th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]