?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 14th, 2016

Ісфахан: мечеть шейха Лютфулли [Dec. 14th, 2016|08:20 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На східному боці площі Імама в Ісфахані стоїть мечеть шейха Лютфулли - видатний пам'ятник персидської архітектури епохи Сефевідів, яка будувалася впродовж 17 років (1602-1619 років) за особистою вказівкою Аббаса I і була його приватною мечеттю. Мечеть названа на честь Лютфулли, який був тестем Аббаса. Архітектор витвору - Мохаммад Реза Ісфагані.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 14th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]