?

Log in

No account? Create an account
December 20th, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 20th, 2016

Язд: Старе місто [Dec. 20th, 2016|07:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Язд - одне з найбільш самобутніх міст Ірану. І одне з найдавніших: місто існувало ще у ІІІ тисячолітті до нашої ери. Старе місто в Язді збереглося набагато краще, ніж в інших містах Ірану завдяки тому, що всі війни обходили його стороною. Сьогодні Старі місто Язду - це безкінечні лабіринти вузьких вуличок, забудованих глинобитними будиночками з жовто-бордової глини, над якими височіють башти-багдіри, які з давніх часів виконували роль кондиціонерів.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 20th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]