?

Log in

No account? Create an account
December 21st, 2016 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 21st, 2016

Язд: огляд [Dec. 21st, 2016|07:21 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Язд - одне з найдавніших міст Персії, яке налічує більш ніж 5000-річну історію. Це одне з небагатьох міст Ірану, у якому зберігся величезне Старе місто у тому вигляді, у якому воно було багато століть тому. Місто дуже насичене історичними пам'ятками.

Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | December 21st, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]