?

Log in

No account? Create an account
February 27th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 27th, 2018

Фьольс ам Шлерн [Feb. 27th, 2018|07:11 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Під час подорожі Південним Тіролем влітку 2017 року одного вечора випадково потрапив в типове альпійське село. Поселення Фьольс ам Шлерн (Völs am Schlern - нім., Fiè allo Sciliar - італ.) лежить у півніжжя гірського масиву Шлерн на схід від Больцано. Пасторальні пейзажі альпійських лугів і тірольських будиночків тут вдало доповнюють високі барокові шпилі церков. Поруч з Фіє-алло-Шиліар розташований замок Проселс (Пресуле).


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | February 27th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]