?

Log in

No account? Create an account
March 3rd, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 3rd, 2018

Замок Ansitz Lusenegg [Mar. 3rd, 2018|04:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Маловідомий замок Ansitz Lusenegg розташувався на високому лівому річки Айзак над містечком Кьюза в Південному Тіролі. Про цей замок немає сторінок у Вікіпедії, навіть у німецькій і італійській. Він відомий з XIII століття, він завжди була резиденцією заможних родин, і сьогодні очевидно також знаходиться у приватні власності. Замок дуже вдало розташований, від нього відкриваються приголомшливі види на Альпи, навколишні села і монастир Сабен (Сабіона).


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 3rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]