?

Log in

No account? Create an account
April 23rd, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 23rd, 2018

Поділля: відкриття сезону подорожей [Apr. 23rd, 2018|08:05 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

З запізненням, але нарешті відкрив сезон цьогорічних подорожей. Взагалі, за 14 років активних мандрівок в мене ще не було такої довгої перерви: я не подорожував з літа минулого року. Тому сьогоднішній марш-кидок Східним Поділлям приніс нереальне задоволення.
Маршрут: Мурафа - Шаргород - Муровані Курилівці - Зіньків - Сутківці


Дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | April 23rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]