?

Log in

No account? Create an account
August 13th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 13th, 2018

Водоспад Вікторія (Замбія) [Aug. 13th, 2018|08:32 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Головна туристична перлина Південної Африки розташована на річці Замбезі на кордоні Замбії і Зімбабве. Водоспад Вікторія має ширину понад 1800 метрів і висоту - 128 метрів. Водоспад занесений до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і лежить на межі двох національних парків - «Гримлячий Дим» («Mosi-oa-tunya») у Замбії і «Водоспад Вікторія» в Зімбабве. Водоспад краще видно з території Зімбабве, оскільки з боку Замбії видно лише 1/4 частину водоспаду. Проте відвідання водоспаду Вікторія з замбійського берега має свої переваги: лише з території Замбії можна спостерігати дивовижний захід сонця над водоспадом (цьому диву буде присвячена окрема сторінка).


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | August 13th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]