?

Log in

No account? Create an account
August 21st, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 21st, 2018

Чінотімба - зімбабвійське село [Aug. 21st, 2018|07:47 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Нещодавно я розповідав про туристичне зімбабвійське місто Вікторія Фоллз, що знаходиться поруч із знаменитим водоспадом Вікторія. Ми перебували в Зімбабве досить обмежений час - всього два дні. Але за цей час ми хотіли побачити не лише туристичну сторону цієї країни, але подивитися, як живуть прості зімбабвійці. Ми подивилися по карті, де є найближче село. Виявилося, що зовсім близько, неподалік від залізничної станції Вікторія Фоллз. Назва поселення - Чінотімба.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link4 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | August 21st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]