?

Log in

No account? Create an account
September 17th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 17th, 2018

Мюко - угандійське село [Sep. 17th, 2018|10:33 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Мюко - угандійське село, що лежить на трасі Кісоро - Кабале в провінції Вестерн. Нічого надзвичайного в селі немає, крім того, що воно знаходиться біля озера Буньйоньї, які вважають чи не найкрасивішим озером Африки. З траси, що пролягає через Мюко, відкриваються гарні види на озеро. Саме поселення - досить симпатичне: гори навколо, різнокольорові дахи, навколо все чисто і охайно.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | September 17th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]