?

Log in

No account? Create an account
September 19th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 19th, 2018

Озеро Буньйоньї [Sep. 19th, 2018|07:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Приблизно в десяти кілометрів на захід від міста Кабале заходиться мальовниче озеро Буньйоньї, яке часто називають найкрасивішим озером Африки. Буньйоньї - одне з найглибших озер Африки. Тут немає крокодилів і бегемотів, а також такої страшної зарази, як шистосома. Тому в озері можна спокійно купатися. Озеро має максимальну довжину 25 км і максимальну ширину - 7 км.


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 19th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]