?

Log in

No account? Create an account
October 20th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 20th, 2018

Осінь на Печерських пагорбах [Oct. 20th, 2018|11:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Сьогодні пощастило прогулятися Ботанічним садом ім. Гришка на Печерську і насолодитися київською осінню. Цього тижня золота осінь досягла свого апогею. Особливо неповторно на тлі жовтогарячого лист виглядають барокові бані Видубицького монастиря та дніпровські схили.


Дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 20th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]