?

Log in

No account? Create an account
October 24th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 24th, 2018

Bomas of Kenya - кенійське Пирогово [Oct. 24th, 2018|07:42 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Між Найробі і Кареном в передмісті Лангатта знаходиться туристичне село Bomas of Kenya, що є аналогом нашого Пирогова під Києвом. Бома (на мові суахілі - садиби) відображає традиційні села, що належать до кількох кенійських племен.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 24th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]