?

Log in

No account? Create an account
October 28th, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 28th, 2018

Стара Момбаса [Oct. 28th, 2018|09:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Західне узбережжя Індійського океану (беріг Кенії, Танзанії і Південного Сомалі) - не зовсім "африканський" регіон. Тут панує культура, архітектура і традиції Суахілі. Народ суахілі - це суміш африканців з арабами та індійцями, які колонізували східний беріг Африки у попередні століття, внаслідок чого тут створився окремий етнос. Шкіра місцевих людей тут набагато світліша, ніж в інших регіонах Африки, а дуже часто трапляються представники європеоїдної раси. Сповідують суахільці, як правило, іслам.
Стара Момбаса - це колоритна суміш Африки, Індії та Омана:


Читати і дивитися даліCollapse )
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | October 28th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]