?

Log in

No account? Create an account
November 1st, 2018 - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 1st, 2018

Малінді. Прощання з Африкою [Nov. 1st, 2018|07:33 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Місто зі смачною італійською назвою Малінді розташоване на березі Індійського океану між Момбасою і Ламу. Воно стало останнім містом в Африці, яке ми відвідали. Місто для європейців відкрив португальський мореплавець Васко да Гама у 1498 році, але до того, ще у 1414 році Малінді відвідав знаменитий китайський мандрівник Чжен Хе. Взагалі ж, місто відомо з XIV століття, і деякий час воно навіть суперничало з Момбасою за домінування в цій частині Східної Африки.


Читати і дивитися даліCollapse )
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 1st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]