?

Log in

No account? Create an account
Млиниська і Острівець - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Млиниська і Острівець [Sep. 14th, 2011|02:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Гарні занедбанні костели в Млиниськах і Острівці (Теребовлянський район, Тернопільська обл.)
LinkReply