?

Log in

No account? Create an account
Кам’янець-Подільський - ПОЛЬСЬКА БРАМА - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кам’янець-Подільський - ПОЛЬСЬКА БРАМА [Jun. 23rd, 2007|01:33 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Найбільший інтерес для мене представили комплекси оборонних споруд Старого міста, що побудованих в 15 - 16 століттях і дійшли до наших днів у відносно збереженому стані.
Із заходу в'їзд в місто охороняла Польська брама, з південного заходу - Руська брама.
Обидві брами мали шлюзи, які регулювали рівень води в річці Смотріч, і при бажанні могли втопити ворогів у разі, якщо вони побажали напасти на місто. 
 

 

LinkReply