?

Log in

No account? Create an account
Ратуші - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ратуші [Jun. 14th, 2013|11:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Чергове оновлення моєї колекції ратуш за результатами останньої поїздки.

Додано 4 ратуші: Оломоуц і Ческі Тешин (Чехія), Цешин (Польща) і Свалява (Закартаття).(Тепер в колекції 108 ратуш!)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2013-06-17 11:29 am (UTC)
Сваляву ти ж здається ще давніше показувавю, чи я помиляюсь? А колекція вже вельми достойна, та ще й продовжкє зростати.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-06-17 12:24 pm (UTC)
Так, Сваляву показував, але свого часу забув включити її в колекцію ратуш :)

Попереду в нас Баварія і Бален-Вюртемберг, так що колекція має ще істотно ся поповнити :)
(Reply) (Parent) (Thread)