?

Log in

No account? Create an account
Нарешті я його побачив! - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нарешті я його побачив! [Jul. 18th, 2013|11:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-18 10:39 pm (UTC)
А він і так ігрушечний. Це - не середньовічний замок, а стилізація 19 ст.

Ні, всередині знімати не можна. Та там і нема що особливого знімати.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: pilepina
2013-07-19 12:36 am (UTC)
нет, я про само фото. выглядит макетом игрушки.

знаю, читала и фото внутри видела, но воображение хочет большего ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-19 06:27 am (UTC)
Большего - це треба лише їхати самій :)
(Reply) (Parent) (Thread)