?

Log in

No account? Create an account
Нарешті я його побачив! - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Нарешті я його побачив! [Jul. 18th, 2013|11:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mandrivnic
2013-07-19 05:00 am (UTC)
виглядає круто!
ніколи б не подумав,дивлячись здалеку,що це стилізація!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-19 06:28 am (UTC)
Це, фактично, замок, але 19 ст. Ну, тіпа як в нас замок Шенборнів в Закарпатті :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sashykn
2013-07-19 08:20 am (UTC)
Мені інколи здається, що це найзабаяненіший замок в Німеччині :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2013-07-19 02:28 pm (UTC)
Так воно насправді і є
(Reply) (Parent) (Thread)