?

Log in

No account? Create an account
Додано 12 ратуш до колекції - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Додано 12 ратуш до колекції [Nov. 27th, 2014|09:18 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Ратуши
Додано ратуши в Антонінах, Београді, Відні, Зальцбургу, Інсбруку, Куфштайні, Верфені, Гмундені, Бургхаузені (2), Тюсслінгу

Тепер вже 173! Повна колекція - тут
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: malenkov78
2014-11-30 07:44 pm (UTC)
То як із приводу по пивцю) коли ти там вільніший?
(Reply) (Thread)