?

Log in

No account? Create an account
Волиця - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Волиця [Jan. 31st, 2015|12:19 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В селі Волиця на північ від Андрушівки зберігся скромний класицистичний палацик Рациборовських середини ХІХ ст.. Якщо їхати трасою  Житомир - Попільня, то наприкінці Волиці праворуч буде занедбана радянська будівля. Палац знаходиться на нею (з дороги його не видно). В колишньому палаці сьогодні знаходиться сільська школа


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: pan_baklazhan
2015-01-31 12:54 pm (UTC)
Блядський шифер все псує.
Втім, "єврочерепиця" чи "єврорубероїд" ненабагато краща альтернатива...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-01-31 09:09 pm (UTC)
Шифер - то автентика у порівнянні з металочерепицею :)
(Reply) (Parent) (Thread)