?

Log in

No account? Create an account
Шер - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Шер [Feb. 24th, 2015|08:23 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Маленьке містечко Шер (Scheer) розташований в 6 км від Зігмарінгена. Сюди ми потрапили випадково, коли побачили по дорозі до Зігмарінгена силует замку. Зупинились тут буквальна на 10 хвилин, подивились зовні на замок, пробіжалися по маленькому історичному центру і поїхали далі.

Про поселення є відомості лише німецькою мовою. Відомо, що замок Шер над Дунаєм належав графу Андреасу фон Зоненбергу і був збудований між 1485 і 1496 роками.
Коли вже повернулися в Україну, то дізналися, що в селі є ще один замок, який ми не побачили.

Мініатюрна ратуша в Шері:


Забудова історичного центру:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: flakelviv
2015-02-24 10:21 pm (UTC)
Які ж у тому Backerei мусять бути смачні булочки зранку!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2015-02-25 06:36 am (UTC)
Але з таким курсом євро, як сьогодні, вони, мабуть, дуже дорогі для нас стали :)
(Reply) (Parent) (Thread)