?

Log in

No account? Create an account
Наслідки повені та зсуву на Буковині - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Наслідки повені та зсуву на Буковині [Sep. 1st, 2008|01:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Чернівецька обл, Вижницький район, с.Чорногузи

 

 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-02 05:44 am (UTC)
Насправді, я говорив з тими людьми, і вони навіть задоволені тим, що трапилося. 15 листопада їм нададуть нові будиночки у безпечній зоні на заміну тих розвалюх, які зруйнувув зсув.
Ось так...
(Reply) (Parent) (Thread)