?

Log in

No account? Create an account
Чернівці. Синагога «Берхаус» - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Чернівці. Синагога «Берхаус» [Sep. 8th, 2008|12:55 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Знаходиться на вул.Садовського, 10 між вулицями Руська та П.Сагайдачного.


 

Старий єврейський квартальчик біля синагоги:


 
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-09-26 09:06 am (UTC)
І яка Вам "відреставрована" божниця?
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-09-27 05:29 am (UTC)
В кінці 19 ст.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2011-09-27 08:03 am (UTC)
В моїй книжці про Чернівці буде достатньою= інформації і про цю синагогу :)
(Reply) (Parent) (Thread)