?

Log in

No account? Create an account
Залізний Порт - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Залізний Порт [Oct. 8th, 2008|01:42 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]Залізний Порт - село на березі Чорного моря в Голопристанському районі Херсонщини. Що відрізняє йього від жахливого Скадовська та інших "курортів" Херсонщини та Миколаївщини - чисте море і чистий берег. А ще тут починається Тендрівська коса і Чорноморський біосферний заповідник.Морський берег:


Ракушки:


Перекотиполе і солонці:


Замок:
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-10-08 03:59 pm (UTC)
Дякую!
Ні,ми в голій Пристані жили. Туди Іздили. Від ГП - 58 км.
(Reply) (Parent) (Thread)