?

Log in

No account? Create an account
Кам’янець-2008. Руська брама - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кам’янець-2008. Руська брама [Oct. 20th, 2008|08:17 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

І половина 16 століття. Разом із Польською брамою забезпечувало захіст міста за допомогою шлюзів, які регулювали рівень води в річці Смотріч, і при бажанні могли втопити ворогів у разі, якщо вони побажали напасти на місто.
Ще в минулому році ця міні-фортеця мала старий дах, що прогнив. А вже в цьому році дах замінено на новий. Хоча хочу зізнатися, що старий мені імпонував більше. В середені брама теж реконструюється.
Саме місце, де знаходиться Руська брама, є найзатишним у каньйоні. Тут майже ніколи не зустрінеш туристів, а й звичайних людей тут не так і просто зустріти. 

 


Руська брама-2007
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-10-20 06:09 pm (UTC)
саме так! :_
(Reply) (Parent) (Thread)